Roczny Plan realizacji RPS ZDP

Roczne Plany Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan są jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP).

RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów RPS ZdP. Stanowi także podstawę procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji wynika z systemu realizacji przyjętego w RPS.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie działań na rzecz realizacji sformułowanych w RPS ZdP wobec administracji rządowej, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Rocznego Planu Realizacji Programu jest opracowywany przez Zespół Zarządzający RPS ZdP oraz przedkładany do zaopiniowania Radzie Programowej. RPR jest także akceptowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Za realizację RPR odpowiada Kierownik RPS ZdP – Dyrektor Departamentu Zdrowia.

W ramach Rocznego Planu Realizacji RPS ZdP na 2016 rok planuje się zadania umożliwiające kontynuację przedsięwzięć strategicznych jakimi są: przekształcenia podmiotów leczniczych, w tym poprawa jakości oraz ich informatyzacja. Zaplanowane do realizacji na rok 2016 zostały także  działania związane z Zintegrowaną Opieką Zdrowotną oraz wdrożeniem Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych, który jest Zobowiązaniem SWP. Istotnym działaniem jest także opracowanie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej oraz włączenie w prace nad nim jednostek samorządów terytorialnych i współpraca międzysektorowa. Planowane zadania stymulują również medycynę pracy do aktywnych działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób pracujących zawodowo. Realizacja wyznaczonych zadań jest niezbędna do sprawnej realizacji Zobowiązań SWP wyznaczonych w RPS ZdP.

Dokumenty do pobrania: