Roczny plan realizacji RPS AP

Roczne Plany Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie są jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). RPR pełni wiodącą rolę oraz narzędzie realizacji zapisów RPS Aktywni Pomorzanie.

Stanowi także podstawę procesu dialogu oraz współpracy z zainteresowanymi partnerami. Konieczność opracowania Rocznego Planu Realizacji wynika z systemu realizacji przyjętego w RPS AP.

Plan zakłada realizację celów Programu, w szczególności poprzez: organizację procesu wykonania zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego i zapewnienie nadzoru nad ich realizacją, organizację procesu przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć strategicznych, formułowanie propozycji do budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej, podejmowanie działań na rzecz realizacji sformułowanych w RPS AP wobec administracji rządowej, a także koordynację prac wszystkich jednostek współpracujących w zakresie realizacji celów Programu.

Projekt Rocznego Planu Realizacji Programu jest opracowywany przez Zespół Zarządzający RPS AP oraz przedkładany do zaopiniowania Radzie Programowej. RPR jest także akceptowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Za realizację RPR odpowiada Kierownik RPS AP – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.

Jednostkami uczestniczącymi w realizacji Planu są w głównej mierze komórki organizacyjne UMWP tj.: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS), Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (DISI), Departament Turystyki i Promocji (DTP), a także Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Zaplanowane działania w RPR mogą podlegać rewizji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zasad i wymogów wynikających z dokumentów określających potencjalne źródła finansowania, które będą dostępne w latach 2014-2020 (w tym między innymi Umowy Partnerstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i krajowych programów operacyjnych). Procedura zmiany RPR jest analogiczna jak w przypadku jego przyjmowania.

Dokumenty do pobrania: