AKTUALNOŚCI

Ocena z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016

Zarząd Województwa Pomorskiego został zobowiązany przez Sejmik Województwa Pomorskiego do monitorowania i oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Zgodnie z jej zapisami co najmniej raz na 2 lata Zarząd Województwa opracuje Informację o postępach realizacji Strategii, zaś co najmniej raz w czasie kadencji Sejmiku Województwa – sporządzi Ocenę realizacji Strategii. Oba te dokumenty są przedstawiane Sejmikowi Województwa Pomorskiego. 

W 2015 r. została opracowana Informacja o postępach realizacji Strategii, a Ocena realizacji Strategii, będąca przedmiotem niniejszej uchwały, jest drugim, poszerzonym tego typu raportem powstałym w oparciu o ww. zapis Strategii.

Ocena została opracowana w połowie okresu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tzn. obejmuje lata 2013-2016. Głównym celem Oceny jest analiza i ocena stanu oraz postępów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w odniesieniu do sformułowanych w niej celów strategicznych i operacyjnych na tle zmian społeczno-gospodarczych w regionie.

Ocena realizacji Strategii obejmuje cztery zasadnicze elementy. W pierwszym przedstawiona została analiza zewnętrznych uwarunkowań i trendów rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Drugi skupia się na szerokim spektrum działań prowadzonych w regionie na rzecz osiągnięcia celów Strategii, w tym  mechanizmów jej realizacji oraz szacunkowe wydatki rozwojowe związane z tymi działaniami. Trzecia część zawiera ocenę realizacji celów strategicznych i operacyjnych Strategii oraz efektów ich wdrażania (z wykorzystaniem różnych narzędzi, m.in. modelu makroekonomicznego rozwoju województwa oraz syntetycznej analizy wskaźnikowej). Ostatnią, czwartą część raportu stanowi podsumowanie wniosków z Oceny i obejmuje ona opis zidentyfikowanych problemów, propozycje usprawnień systemu realizacji Strategii oraz rekomendacje dla jej ewentualnych zmian.

Do pobrania:

Ocena z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016

view szablon artykułu